Privacyverklaring

Privacyverklaring

CAMERA OBSCURA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring, en is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij
Rita Vanmechelen en op camob.kontich@telenet.be.

Verwerkingsdoeleinden

CAMERA OBSCURA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

(a) toestemming,

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,

(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen,

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.
a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

CAMERA OBSCURA wisselt op géén enkel moment uw gegevens uit met derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en auteursrechten).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: camob.kontich@telenet.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies

Onze website maakt géén gebruik van cookies.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Bijgewerkt op 25 mei 2018