Disclaimer

 

Disclaimer – Copyright

© 2015 Rita VANMECHELEN – Alle rechten voorbehouden.

Deze site (camera-obscura.be) en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Rita VANMECHELEN.

Deze site (camera-obscura.be) en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Het is niet toegestaan om elementen (teksten, foto’s, beelden, lay-out, logo’s, …) van deze site (camera-obscura.be) of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site (camera-obscura.be) dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Rita VANMECHELEN, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.

Voor de belanghebbenden:
Gelieve ons eventuele bezwaren bij het tonen van bepaalde foto’s te melden.

Beperking van aansprakelijkheid:
De inhoud en informatie van deze site (camera-obscura.be) met inbegrip van links kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, verwijderd, vertaald, uitgebreid, vernieuwd of aangevuld worden.

Deze site (camera-obscura.be) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

  • de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van deze site (camera-obscura.be) of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
  • het niet foutloos of niet ononderbroken functioneren van een gedeelte of de gehele website (camera-obscura.be),
  • enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site (camera-obscura.be),
  • de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en/of informatie aangeboden op (camera-obscura.be),
  • de bereikbaarheid, snelheid, niet beschikbaar zijn, en uptime van (camera-obscura.be).

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe (camera-obscura.be) kan gehouden worden, al dan niet vermeld in deze disclaimer.